Go di tet një rast tra fi ki mi dro ge në Spanjë dhe Greqi/Ja Au to rët

0
12

Mes di tën e së dielës (20 shtator) është go di tur një tje tër ra st i tra fi kës së dro gës Spanjë-Greqi, ndër kohë që në pra nga ka në rë në dy per so na, një prej tyre shqi ptar. Ope ra cio ni u zhvi llua në zo nën e Ma ra to nës në Athinë ku u se kue stru an 122 kg dhe 590 gra më ma ri ju anë në dy fur go ne me dre tu es një 63 vjeçar dhe një 29-vjeçar shqi ptar.

Per so nat janë arre stu ar në ko hën, që dro ga po ka lo hej nga fur go ni i 63-vjeçarit tek ai i shqip ta rit 29-vjeçar.

Dro gën e kishte sje llë 63-vjeçari nga Spanja, për mes por tit të Igu me ni cës, të fshe hur mes ngar ke sa ve me bis ko ta dhe pa ta tina.

Mësohet se lën da nar ko tike kishte një vlerë që në treg shkon në 700 mi jë-eu ro.