Grida Duma divorcohet nga bashkëshorti

0
82

Ish-deputetja e Partisë Demokratike, Grida Duma, është divorcuar nga bashkëshorti I saj, Ilir Shqina. Në vendimin e Gjykatës thuhet se kërkesa për divorc është kërkuar nga vetë Grida Duma dhe sipas tij thuhet se gjykimi është kryer në mungesë të bashkëshortit të saj. Aktualisht Ilir Shqina punon në Ministrinë e Jashtme, ai nka ka qënë edhe pedagog i ish-deputetes dhe ka punuar si diplomat në Ambasadën shqiptare në Slloveni Nga martesa e tyre ata kanë kanë një djalë.

Vendimi i Gjykatës

Nr.1057 VENDIMI Tirane, më 11.03.2019

SHPALLJE E VENDIMIT GJYQËSOR PER AFISHIM

(PER EFEKT NJOFTIMI)

Pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë është gjykuar çështja civile me Nr 1057 Vendimi, Dt.15.02.2019 me pale ndërgjyqëse:

PADITES: GRIDA SHQINA(DUMA)
I PADITUR: ILIR SHQINA
OBJEKTI: ZGJIDHJE MARTESE

Gjykimi është kryer në mungesë të ILIR SHQINA

Me adrese: BLV. “ZHAN D’ARK”, PLL.155/1, AP.32, TIRANE

Meqënëse nuk është arritur komunikimi i vendimit për një nga shkaqet e parashikuara nga neni 130 e vijues të K.Pr.Civile, bëhet kjo shpallje me efekt 20 (njëzet) ditor për efekt komunikimi, me anë të afishimit të njërës kopje në Gjykatën ë Rrethit Gjyqësor Tiranë, një kopje do të afishohet pranë vendbanimit të fundit të personit në mungesë, si dhe një kopje në faqen zyrtare të internetit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Bashkëlidhur po Ju dërgojmë dy kopje të shpalljes, nga të cilat njëra kopje e kësaj shpallje të afishohet pranë vendbanimit të fundit të ILIR SHQINA dhe kopja tjetër të kthehet sërish pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me mbishkrimin që shpallja është afishuar si dhe datën e afishimit.

K/SEKRETARE
Valbona SADIKU

admin
15.03.2019