Kërkesat që prevalojnë në GJKKO/Zbardhen çështjet më të ‘nxehta’

0
1

Numri i çështjeve që janë regjistruar pranë GJKKO ka shkuar aktualisht në 161 kërkesa, ku si numër prevalojnë çështjet që kanë të bëjnë me sekue strimin e pasu risë, të cilat zënë dhe gjysmën e kërkesave të depozituara. Më pas vijnë kërkesat për konfiskimin e pasurisë të cilat kapin shifrën e 42 çështjeve. Pas tyre pozicionohen kërkesat për zgjatje seku estro me 30 çështje dhe në fund ndodhen kërkesat për heq jen e seku estros.

“Pranë Gjyk atës së Posa çme të Shkallës së Parë për Korru psionin dhe Kri min e Orga nizuar, janë regjistruar gjithësej 161 kërkesa, sipas aktit normative nr.1, datë 31.01.2020, “ Për masat parandaluese në kudër të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krim eve të rë nda dhe konsolidimit të sigurisë publike”.

Sekue strim pasurie:  80 Çështje; Heqje seku estro:  9 Çështje; Zgjatje seku estro: 30 Çështje; Kërkesa për konfiskim:  42 Çështje.