Lubonja: Sistemi mono-partiak i Ramës duhet shkatë rruar

0
14

Analisti Fatos Lubonja ka deklaruar se Shqipëria sot është në një de pre sion të madh so ci al dhe eko no mik, ku theksoi se kri mi është fuqi zuar shumë, duke ka pur shte tin.

“Kam dë gju ar tani që ikin me gjithë familje. Përdorej ter mi de pre sion so cial-eko nomik që kalon vendi. Unë mendoj se nuk ka shenjë që ky depresion social e ekonomik të ndalojë. Njerëzit votojnë për ndëshkim dhe për besim. Opo zita duhet që të bëjë që të ngja llë besi min tek njerëzit. Këta parti janë banda, më mirë janë tre parti sesa një. Po shkon vendi drejt një partie-pushtet si në shtetet lindore. Ka një lidhje mes depre sionit dhe kri mi nali te tit.

Kri mi na li te ti ka lin dur në Shqi përi ka bu rim të vet var fë ri në dhe de pre sio nin eko no mik. Mun gesa e pu nës dhe edu kimit çon njerëzit në kri-m, janë të lidhu ra me njëra –tjetrën. Ajo që rrit de pre sio nin këtu tek ne është bashkë punimi mes push te tit dhe kri mit të or ga ni zuar. Kri mi i or ga ni zuar ka ka pur push te tin. Shumë per so na nuk du ro jnë këtë push tet dhe lidh jen me kri min, e ndaj ikin. Në ra port me po pull sinë, kroni ka e ze zë në vend është skan dal”, tha Lubonja.

Në lidhje me çësh tjen e lis tave, Lubonja vlerë soi se lis tat e ha pu ra është një mash trim i madh, duke shtu ar se është po ashtu truk për të zhdu kur koa li cio net.

“Kjo ma no vra e fun dit e Edi Ramës, për të mby llur lis tat e ha pu ra, për men di min tim, tregon se me këtë ndry shim të Ko dit Zgje dhor kishte si sy nim kry esor he qjen e mun dë si së për koa li cio net para-zgjedhore, pasi mund të hum bte më shumë vo ta sesa në këtë mënyrë. Argu menti i lis tave të hapura u përdor për të he qur koa li cio net.

Nuk besoj se do ketë li stë të po pullit, por të krye tarit. Krye tari nuk do të he që dorë nga push teti i tij dhe ka kri juar truk. Mili tantët e par tive janë të sugje ruar që të voto jnë atë që kanë vot uar li deri. Ndër sa, krye tari i par tisë ka ven dosur një person në lis të, besoj se edhe mili tan tët njësoj do të vo to jnë. Në të gjithë këtë ma no vër ka hum bur opo zita. Lis tat e ha pu ra është mash trim i hapur”, u shpreh Lubonja.

Më tej, Lubonja tha se opo zita jashtë-parlamentare, për pos de non ci mev e dhe de mas ki me ve, du het të bë jë më shu më ak sio ne për të qe në në te rren, më pra në po pu llit.

“Opo zita jashtë par la men ta re thotë se Edi Rama nuk shpë ton dot nga hum bja. Për veç de non ci me ve e de mas ki me ve, Unë mendoj se pro blem për opo zi tën janë oli gar kët, që janë edhe pas tyre. Opo zita mendon se po pulli është kaq i mër zi tur, sa do të vo to jë kun dër Edi Ramës. Opo zita jashtë-parlamentar duhet të men dojë të mbro jë vot ën, siç kemi parë në voti met në Durrës dhe Dibër. Opo zita nuk duhet vetëm të fla së në TV, por të dalë edhe në te rren. Pro tes ta janë si naftë tarët, apo të tër meti, por duhet parë kli ma. Gjith monë është mirë të ketë “, tha ai.

Në lidhje me faktorin ndër kom bëtar, Lubonja u shpreh se roli i të hua jve në Shqi përi është në rë nie.

“Edhe Eu ro pa ve të ka një kri zë tash më. Ndi kimi i perën dimo rëve në Shqi përi është do bë suar. SHBA, aq më keq, e pa më sesi Trump rrë zoi një qe ve ri për in te re sa të ve tat elek to ra le. Në vend se ta mbësh teste, SHBA e sakri fikoi. Ndër kombë tarët janë të do bët, ne na mbe tet të for coj më pro jek tet tona”, për mbylli Lubonja.