Nëntë herë i shpa llur në kër kim/Policia e arre ston

0
1

Arre stohet nga poli cia Petrit Lazeri.

Lazeri ishte shpa llur nëntë herë në kër kim. Gjatë kontrollit, policia e Shijakut ka gjetur makina të vje dhura dhe lën de nark otike.

Ai aku zohet për vje dhje maki nash dhe pro dhim e shi tje të lën deve nark otike. Lazeri ishte kthyer në ma kth për qytetarët e Durrësit e Shijakut, ndërsa aktivitetin e tij e kishte shtrirë dhe në qytete si Lushnja, Kavaja e Fieri.