Nusja: Vje hrri më pu thi në bu zë/Ja çfarë më kër koj Vje hrri

0
27

Një 20-vjeçare me ini cia let R.K nga Peja ishte rra hur në më ny rë sis te ma ti ke nga bashkë shor ti me ini cia let B.M me të ci lin është e mar tu ar prej dy vi tesh. Madje, nga rra hja që kishte ma rrë nga bu rri i saj e kishte cu ar atë në ali va no sje.

Për shkak të pro ble me ve me bu rrin ishte de ty ru ar të për dor te edhe qe të su es.

Por, kë to nuk ja në ar sy et pse R.K i është drej tu ar po li ci së së Ko so vës për të kër kuar ndi hmë.

Atë e kishte nga cmu ar se ksua lisht vje hrri i saj me ini cia let I.M në shtë pi në e tyre në Pejë. Madje ky i fun dit kishte ten tu ar që me dhu në ta li nte shta tzënë të rejën e tij.

De kla ra të që ajo ka dhë në në sta cio nin e po li ci së.

“Ar sye ja që unë kam ardh në Po li ci është se tani m’u ka në fi llu me mu pa ra qit pro ble me edhe me vjeh rrin tim, i cili një di të de ri sa ishte në shtëpi, para di të lin djes sime me datën 14.01.2020 deri sa në shtëpi kam qe në unë e vet me së bashku me djalin e ku na tit tim i moshës 3-4 vjeçare, vjeh rri im Isufi më ka pu thë në bu zë dhe rreth qa fës, unë i kam rea gu me fja lët se çka je ka bon kështu dhe jam mun duar të lar go hem prej tij”, ka de kla ru ar R.K.

20 vjeçarja ka de kla ru ar se për nga cmi met nga vjeh rri i saj po se don edhe vi deo in ci zi me në te le fon.

“Unë kam arri të që të bë jë in ci zim me telefonin tim, fjalët e vjeh rrit i cili i drej ton te ka unë, këto dhe disa nga vi de ot e tjera të cilat unë i kam në telefon e po ashtu ia kam dër guar mo trës ti me në Prish tinë. Ku ai ka kër kuar nga unë që të ke mi ma rrë dhë nie se ksu ale, që unë me mbet shtat zënë me të, e ai më tho jke që veç na me e pro vu se nuk është kur gjë, krejt kë to janë të in ci zu ara në tel.

Ai in sis toj ke me fjal ët, çka bo het me e provu me kry ma rrë dhë nie mes ve te. Unë i tho sha se çka janë kë to fjalë, kjo është tmerr, çka je ka ly pë ti prej me je, qy sh mun desh me ly pë diç ka ashtu ma rre po më vje në mu prej te je çka je ka thush”, tha ajo.

Pos nga cmi me ve nga vjeh rri, va jza nga Peja thotë se ishte rra hur bru ta lisht nga bashkë shorti i saj, për të cilin e kishte lë në famil jen për tu mar tuar me të.

“Unë në më ny rë sis te ma tike (herë pas here) kam qe në e rra hur fi zi ki sht nga bashkë shorti im, pro ble met ka në fi llu ar krye sisht kur unë ia kon tro lloj sha telefonin atij, dhe ia gje jsha bi se dat me fem rat e tjera, aty fi lloj ke edhe de ba ti mes ne ve, ai më sul mon te dhe më go di ste me gru shta. Shpre hinë më të ma dhe e ka pa së të më go das edhe me dy du ar, ka pa së ras te që për shkak të dhu nës më ka qi të në të li gtë (jam ali va no së) prej të go di tu ra ve”, për fun doj R.K, ra por ton Ob jek ti vi.

Për ve prat nga-cmim se ksu al edhe dhu në ne fa milje të shtunën ba bë e bir u arre stu an nga po li cia. Por, Gjy ka ta The me lo re në Pejë, të hë nën ua ka ca ktu ar aty re ve tëm ma sën e arre stit shtë piak në kohë zgja tje prej një mu aji.