Qeveria “hap thesin”, miraton fond shtesë për zyrat e reja të SPAK

0
4

Qeveria ka miratuar ditën e djeshme një fond shtesë për Ministrinë e Brendshme, i cili synon akomodimin dhe funksionimin Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, i njohur ndryshe si SPAK.

Ky fond është miratuar me propozim të Ministrisë së Finacave dhe të Ekonomisë. Bëhet fjalë për fondin 100 milionë lekësh, shumë kjo që do të vihen më pas në dispozicion të nevojave që do ketë kjo strukturë ligjzbatuese. Vendimi i mësipërm për shtesë fondi ka hyrë menjëherë në fuqi dhe është botuar në fletoren zyrtare.

VKM-ja për fond shtesë:

V E N D I MI: PËR NJË SHTESË FONDI NË BUXHETIN E VITIT 2019, MIRATUAR PËR MINISTRINË E BRENDSHME, PËR AKOMODIMIN DHE FUNKSIONIMIN E STRUKTURËS SË POSAÇME KUNDËR KORRUPSIONIT DHE KRIMIT TË ORGANIZUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 44, të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, të nenit 13, të ligjit nr.99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019”, dhe të ligjit nr.95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar”, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

  1. Ministrisë së Brendshme, në buxhetin e miratuar për vitin 2019, në programin buxhetor “Planifikim, menaxhim dhe administrim”, në zërin “shpenzime kapitale”, i shtohet fondi prej 100 000 000 (njëqind milionë) lekësh, për përshtatjen e mjediseve të punës për Prokurorinë e Posaçme të Luftës kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar dhe Byronë Kombëtare të Hetimit si dhe për sigurimin e mjeteve e të pajisjeve të nevojshme për funksionimin e tyre.
  2. Fondi i përcaktuar në pikën 1, të këtij vendimi, përballohet nga fondi rezervë i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë, për vitin 2019.
  3. Ngarkohen Ministria e Brendshme dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.