Sot Kuvend, deputetet e opozitës thërrasin në interpelancë ministren Kushi

0
18
Zjarr Televizion Ad This is a sample article. ...

Sot do tëe mbahet seanca plenare në Kuvend, ku do të diskutohen një sërë projektiligjesh dhe më pas do të kalohet në votim.

Në këte seancë do të ketë edhe një interpelanacë urgjente mes ministres së Arsimit, Evis Kushi e kërkuar nga një grup deputetësh të opozitës.

Rendi i ditës:

Mbledhjen e Kuvendit ne seancen plenare te dates 8.6.2023, ora I0:00.

Rendi i dites i seances plenare eshte si me poshte:

Miratimi i procesverbalit te seances plenare te dates 5.6.2023.

Njoftime.

lnterpelance urgjente me Ministren e Arsimi dhe Sportit Znj . Evis Kushi kerkuar nga nje grup deputetesh .

Raporti i veprimtarise vjetore te Agjensise se Sigurimit te Depozitave per vitin 2022.

Raporti i veprimtarise vjetore te Komisionerit per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale gjate vitit 2022

Raporti i veprimtarise vjetore te Institutit te Studimeve per Krimet dhe Pasojat e Komunizmit ne Shqiperi gjate vitit 2022

Raporti i veprimtarise vjetore te Komisionierit per Mbrojtjen nga Diskriminimi gjate vitit 2022

Projektligj “Per disa ndryshime ne ligjin nr.9975, date 28.7.2008, “Per taksat kombetare”, te ndryshuar.

Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.80/2020, “Per Policine e Burgjeve” .

Projektligj “Per disa shtesa dhe ndryshime ne ligj in nr. 68/2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”

Projekt- vendim ” Per miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve ne vendimin e Kuvendit nr 43/2017, “Per miratimin e struktures dhe organikes se Autoritetit te Konkurences”

Per nje ndryshim ne vendi min nr. 67/2021 ” Per caktimin e kryesive te Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” .

Per nje ndryshim ne vendimin nr. 69/2021 ” Per caktimin e anetaresise se Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” i ndryshuar.

Per nje ndryshim ne vendimin nr. 69/2021 ” Per caktimin e anetaresise se Komisioneve te Perhershme te Kuvendit” i ndryshuar.

Diskutime per <;eshtje jashte rend it te dites. III. Ngarkohen Sherbimet e Kuvendit per publikimin e rendit te dites te seances plenare, njoftimin e anetareve te Kuvendit me ane te mjeteve te komunikimit elektronik si dhe pergatitjen e dokumentacionit parlamentar qe do te shqyrtohet. Ky urdher hyn ne fuqi menjehere.

Zjarr Tv Ad