Të bur gosurit rra hin bruta lisht gardianin

0
0

Kamerat e sigurisë brenda një bur gu në Britani kanë ka pur momentin kri tik, kur dy ekstre mist isla mik sulmo jnë bruta lisht gardi anin duke e god itur me shu fra të hek urta.

Brusthom Ziamani, 25-vjeç dhe Baz Hockton, 26, kanë sul muar gar dianin Neil Trundle në bur gun e Whitermoor në Cambridgeshire.

Shihen Ziamani dhe Hockton duke e ndje kur Trundlen, i cili kishte shkuar në kuzhinë për të marrë një lugë të cilin e fu sin më pas me dhu në dhe fillojnë ta god asin.

Si pasojë e sul mit Trundle ka pës uar lën dime të shumta tru pore, ndërsa pas ndërhy rjes së gardia nëve tjerë Ziamani dhe Hockton janë pran gosur menjëherë dhe janë fu tur nëpër qe li të ndryshme.