U la në arr est shtëpie pas disa muaj bu rg/Shqiptari nuk e harron zakonin

0
9

Pasi u kap duke trasportuar gjy smë kg kok ainë, një shqiptar u dë nua me 1 vit burg .

Pas dy muajsh në qe li, shqiptari u vendos më pas në arr est shtëpiak.

Pavarësisht ma sës së vendosur, dy shimet për ri fillimin e tij në biznesin e tregtisë u bënë gjithnjë e më konkrete.

Pas =diten e së premtes së shkuar, policia, duke pasur parasysh afrimin e fundjavës kur kon sumi rritet dhe si pasojë, shi tja e dro gës arrin kul min më të lartë, e vu në nën vëz hgim shtëpinë e tij.

Shumë pak minuta u deshën që policia e Pesaro-s të kuptonte se dyshimet ishin të bazuara.

Në fakt, nën shtëpinë e burrit, një klient i rregullt i shqiptarit që sapo kishte dalë nga shtëpia e tij u bllo kua dhe iu nën shtrua kon trollit. Atij iu gje tën dy do za kok ainë prej 3 gramësh.

Kon trolli i mëvonshëm në shtëpinë e shqiptarit çoi në sekue strimin e tre pak ove të vo gla me gjithsej rreth 80 gr. kok ainë, e fshehur brenda një kava nozi.

Për më tepër, në xhepin e një xhakete të vendosur në një dollap, u gjet shuma e par ave prej rreth 11,000 €, të cilat u sekue struan.

Si pasojë, shtetasi shqiptar u arre stua dhe u dërgua përsëri në bur gun Villa Fastiggi.

Arre stimi më pas u vër tetua nga Auto riteti Gjy qësor, i cili urdhëroi kujde starinë para prake në bu rg të të dy shuarit./ Panorama/