Universitet publike, kuotat për pranim në të gjitha degët

0
13

 

Zbardhen kuotat për pranimin e maturantëve në universitet publike. Me numrin më të lartë vazhdon të jetë fakulteti i Ekonomisë dhe Drejtësisë. Tkurrje në universitetin e Mjekësisë dhe disa degëve në rrethe

Nga Enida Vërça-Shekulli

Universitetet publike kanë miratuar kuotat reja për vitin e ri akademik, i cili pritet të fillojë në datën 14 tetor të 2019.  Gazeta ‘Shekulli’ zbardh kuotat e çdo degë studimi për universitetin e Tiranës dhe ato të rretheve.

Referuar të dhënave të publikuara, vihet re që si çdo vit edhe për këtë sezon akademik numri më i lart i kuotave mbetet në fakultetin e Ekonomisë, ku në universitetin e Tiranës është vendosur një numër prej 1280 kuotash, të ndarë në sipas degëve.

Pas fakulteti të Ekonomisë,  me numrin më të lartë të kuotave pason ai i Drejtësisë me një numër prej 700 kuotash të cilat pritet të mbushen nga maturantët me aplikimet të cilat do të nisin më 31 gusht.

Një tkurrje e lehtë e kuotave, krahasuar me vitin që lamë pas vihet re në Universitetin e Mjekësisë. Bazuar në vendimin e Senatit Akademik vihet re se është vendosur të pranohen rreth 10% më pak student, krahasuar me sezonin që lamë pas. Më konkretisht për çdo degë studimi është vendosur që të pranohen rreth 30 student më pak se viti i kaluar. Tkurrja e kuotave me 30 deri në 40 më pak vihet re edhe në universitet e rretheve.

Në degët e Shkencave të Edukimit Shoqëror, siç janë degët: Mësuesi për Arsimin Fillor, apo Parashkollor, në Universitetin e Shkodrës ‘Luigj Gurakuqi’, në atë Të Durrësit ‘Aleksandër Moisiu’, apo të Vlorës ‘Ismail Qemali’, ka një rënie të kuotave me gati 20% më pak. Kujtojmë që çdo maturant duhet të aplikojë nëpërmjet Portali U-albania.

Portali nuk do të pranoje aplikime nga maturantet, të cilët s’plotësojnë edhe kriterin e notës mesatare, që sipas vendimit të këshillit të ministrave është rritur nga 7 në 7.5 për mësuesinë, ndërsa nga  6 në 6.5 për programet e tjera të studimit.

Pas përllogaritjes së pikëve për çdo konkurrent ,universitetet afishojnë në ambientet e tyre dhe faqet zyrtare listat e renditjes. Në datat 2 deri 15 shtator, kush është shpallur fitues paraqet në sekretaritë mësimore të fakulteteve dokumentacionin përkatës dhe regjistrohet, duke nisur zyrtarisht studimet e larta.

Nr.       Dega    Kuota

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Historisë  dhe Filologjisë

001      Histori 180

002      Gjeografi         180

003      Gjuhë- Letërsi 180

004      Gazetari          120

005      Arkeologji        100

Fakulteti i Shkencave të Natyrës

006      Biologji            100

007      Bioteknologji   100

008      Matematikë    100

009      Fizikë   100

10        Informatikë     200

11        Kimi     100

12        Kimi dhe Teknologji Ushqimore         100

13        Kimi Industriale dhe Mjedisore          100

14        Inxhinieri Matematike dhe Informatike         100

15        Teknologji Informacioni dhe Komunikimi      100

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

16        Gjuhë Angleze 240

17        Gjuhë Frënge  120

18        Gjuhë Gjermane         120

19        Gjuhë Italiane 150

20        Gjuhë Greke    90

21        Gjuhë Turke    90

22        Gjuhë Ruse      80

23        Gjuhë Spanjolle me profil

Gjuhë -letërsi dhe qytetërim  90

24        Gjuhe Angleze 50

Fakulteti i Shkencave Sociale

25        Psikologji         110

26        Punë sociale    100

27        Filozofi 90

28        Sociologji         100

29        Shkenca Politike          100

30        Administrim dhe Politika

Sociale 100

Fakulteti i Ekonomisë

31        Administrim – Biznes  460

32        Ekonomiks       110

33        Financë            460

34        Informatikë Ekonomike          250

35        Administrim – Biznes

(Sarandë)        75

Fakulteti i Drejtësisë

36        Drejtësi           700

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë

37        Mjekësi e Përgjithshme          260

38        Farmaci           100

39        Stomatologji    100

40        Infermieri e Përgjithshme      260

41        Mami  35

42        Teknikë e Lartë Laboratorike 45

43        Fizioterapi       45

44        Logopedi         25

45        Imazheri          45

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit

46        Menaxhim Agrobiznesi           120

47        Ekonomi dhe Politikë Agrare  90

48        Financë-kontabilitet    120

49        Menaxhim i Turizmit Rural    90

50        Informatikë Biznesi     90

51        Ekonomiks i Aplikuar  90

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit

52        Mbrojtje bimësh         120

53        Hortikulturë    120

54        Prodhim bimor            120

55        Zootekni dhe biznes blegtoral            120

56        Akuakulturë dhe Menaxhim Peshkimi            120

57        Agromjedis dhe ekologji         130

58        Inxhineri agrare – Agromekanizim    120

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

59        Teknologji Agroushqimore     102

60        Vreshtari-Enologji       104

Fakulteti i Shkencave Pyjore

61        Mbarështim Pyjesh     65

62        Përpunim Druri           60

Fakulteti Mjekësisë Veterinare

63        Mjekësi Veterinare     110

64        Menaxhim Veterinar (2vjeçar)           60

Universiteti Politeknik i Tiranes

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

65        Inxhinieri Ndërtimi     150

66        Inxhinieri Hidroteknike           70

67        Inxhinieri Mjedisi        70

Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës

68        Arkitekturë (Arkitekt)  110

69        Arkitekturë (Urbanist) 55

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit

70        Inxhinieri Gjeodezi      65

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike

71        Inxhinieri Elektrike (Automatizim i Industrisë)           70

72        Inxhinieri Elektrike (Energjitike)         70

73        Inxhinieri Mekatronike           70

Fiazkiukelteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë

74        Inxhinieri Fizike           80

75        Inxhinieri Matematike            80

Fakulteti Inxhinierisë Mekanike

76        Inxhinieri Mekanike    80

77        Inxhinieri Tekstile dhe Modë  70

78        Inxhinieri Materiale    55

79        Inxhinieri Ekonomike  85

Fakulteti i Gjeologjise dhe i Minierave

80        Shkencat e Tokës        70

81        Inxhinieri Gjeoburimesh         100

82        Inxhinieri Gjeoinformatike     70

83        Inxhinieri Gjeomjedis  60

Fakulteti i  Teknologjisë së Informacionit

84        Inxhinieri Elektronike  120

85        Inxhinieri Informatike 120

86        Inxhinieri Telekomunikacioni 120

Universiteti ‘Fan S. Noli’, Korçë

Fakulteti i Edukimit

87        Gjuhë- Letersi 50

88        Gjuhë dhe Kulture Frënge       30

89        Gjuhë Angleze 65

90        Mësuesi për Arsimin Fillor     40

91        Mësuesi për Arsimin

Parashkollor    20

92        Histori-Gjeografi         50

Fakulteti i Shkencave të

Natyrës dhe Shkencave Humane

93        Filozofi-Sociologji        45

94        Matematikë-Fizikë      30

95        Matematikë-Informatikë        30

96        Biologji- Kimi  49

97        Teknologji Informacioni          49

98        Infermieri e përgjithshme      90

99        Mami (Infermier)       40

100      Administrim dhe Politika Sociale        60

Fakulteti i Ekonomise

101      Financë – Kontabilitet 100

102      Menaxhim       90

103      Administrim Biznesi në

Marketing       80

104      Administrim Biznesi në

Turizëm           80

Fakulteti i Bujqesise

105      Agroushqim     50

106      Agrobiznes      50

107      Inxhinieri Agronomike            60

108      Mjekesi e Bimeve dhe

Hortikulture    40

Universiteti ‘Aleksandër Xhuvani’ Elbasan

Fakulteti i Shkencave Humane

109      Gjuhë – Letërsi            90

110      Gjuhë – Letërsi shqipe dhe Frënge     35

111      Histori – Gjeografi      80

112      Histori dhe gjuhë gjermane    35

113      Gjeografi dhe gjuhë italiane   48

114      Gjuhë angleze 105

115      Gjuhë gjermane          35

116      Gjuhë frënge   35

117      Gjuhë italiane 58

118      Gazetari          58

119      Gazetari – Anglisht     58

120      Gjuhe Shqipe dhe Rome         15

Fakulteti i Shkencave te Natyres

121      Biologji-Kimi   90

122      Matematikë-Fizikë      70

123      Teknologjitë e informacionit  120

124      Teknologji laboratori (2vjeçar)           100

125      Fizikë kompjuterike     40

126      Matematikë Informatike        70

Fakulteti i Shkencave Mjekesore Teknike

127      Infermieri e përgjithshme      200

128      Infermieri – Mami      130

129      Fizioterapi       110

130      Logopedi         80

131      Imazheri          100

132      Teknologji laboratori  100

Fakulteti i Shkencave te Edukimit

133      Mësuesi për Arsimin Fillor     89

134      Mesuesi per Arsimi Parashkollor       84

135      Edukim qytetar           50

136      Punonjës social           73

137      Filozofi-Sociologji        50

138      Psikologji         67

139      Edukim Fizik dhe Sporte          60

Fakulteti Ekonomik

140      Administrim-Biznes     115

141      Financë-Kontabilitet    115

142      Ekonomia dhe e drejta           115

143      Informatikë ekonomike          155

144      Ekonomi turizmi          70

145      Administrim biznesi dhe

Inxhinieri         70

146      Shkenca Juridike në Biznes     70

147      Shkenca Juridike në

Sektorin Publik            70

Universiteti ‘Eqrem Çabej’ Gjirokaster

Fakulteti i Shkencave te Natyres

148      Biologji – Kimi 60

149      Fizikë dhe Teknologji Informacioni     20

150      Matematikë – Fizikë   20

151      Matematikë – Informatikë     20

152      Teknologji Informacioni          35

153      Infermieri e Pergjithshme      80

154      Infermieri Mami         30

Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqerore

155      Histori -Gjeografi        35

156      Gjuhë – Letërsi Shqipe            35

157      Gjuhë Letërsi Angleze 40

158      Gjuhë Letërsi Italiane 15

159      Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek     15

160      Histori dhe Gjuhë Italiane       15

161      Mësuesi për Arsimin Fillor     40

162      Mësuesi për Arsimin Parashkollor     40

163      Kontabilitet-Financë    60

164      Administrim – Publik  60

165      Ekonomi Turizmi         30

Universiteti ‘Luigj Gurakuqi’, Shkodrës

Fakulteti i Shkencave Shoqërore

166      Gjuhë – Letërsi            100

167      Gazetari dhe komunikim        73

168      Histori 85

169      Gjeografi         90

170      Matematikë    68

171      Fizikë   60

172      Informatikë     85

173      Biologji – Kimi 80

174      Infermieri e përgjithshme      120

175      Infermieri (Mami)      35

176      Infermieri (Fizioterapi)           35

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

177      Mësuesi Arsimi Fillor  60

178      Mësuesi arsimi parashkollor  60

179      Psikologji         60

180      Punë sociale    60

181      Edukim fizik dhe sporte          70

Fakulteti Ekonomik

182      Financë – Kontabilitet 120

183      Administrim – Biznes  120

184      Turizëm           100

Fakulteti Gjuhëve të Huaja

185      Gjuhë Angleze 70

186      Gjuhë Italiane 60

187      Gjuhë Gjermane         60

188      Gjuhë Frënge  40

Fakulteti i Drejtësisë

189      Drejtësi           300

Fakulteti i Shkencave të Edukimit

190      Pikturë e grafikë         30

191      Pedagogji muzikore    30

Univ. ‘Ismail Qemali’ Vlorë

Fakulteti i Shkencave Teknike

192      Matematikë    37

193      Fizikë   25

194      Shkenca Kompjuterike            60

195      Teknologji Informacioni          60

196      Informatikë     35

197      Inxhinieri Navale         40

198      Inxhinieri Mekanike    50

199      Navigacion      45

200      Kimi     30

201      Biologji            58

202      Inxhinieri Elektrike      50

Fakuleti i Ekonomise

203      Administrim Biznesi    144

204      Menaxhim Turizmi     75

205      Ekonomiks       82

206      Financë            186

207      Kontabilitet     70

208      Marketing       75

Fakulteti i Shkencave Humane

209      Mësuesi për Arsimin Fillor     60

210      Mësuesi për Arsimin Parashkollor     60

211      Pedagogji e Specializuar         30

212      Gjuhë Shqipe dhe Letërsi        90

213      Gjuhë Angleze 90

214      Gjuhë italiane 40

215      Histori – Gjeografi      70

216      Drejtësi           220

Fakulteti i Shëndetit Publik

217      Infermieri e përgjithshme      190

218      Infermier Mami          90

Universiteti ‘Aleksander

Moisiu’ Durres

Fakulteti i Biznesit

219      Administrim Biznesi    80

220      Menaxhim – Marketing          80

221      Shkenca Ekonomike    95

222      Financë -Kontabilitet   106

223      Bankë Financë 106

224      Menaxhim Hotel Restorant    70

225      Menaxhim Turizëm

Kulturor           70

226      Menaxhim Turizëm

Arkeologjik      70

Fakulteti i Shkencave Politike Juridike

227      Drejtësi           200

228      Shkenca Politike          70

229      Administrim Publik     70

230      Politikë Ekonomike     70

231      Marrëdhënie me Publikun      70

232      Histori 70

Fakulteti i Studimeve Profesionale

233      Infermieri e Përgjithshme      129

234      Mami  51

235      Fizioterapi       48

236      Navigacion dhe Peshkim Detar          38

237      Teknikë Elektrike (2 vjeçar)    35

238      Hidroteknikë Ujësjellës Kanalizime (2 vjeçar)            50

239      Asistencë Stomatologji (2 vjeçar)       44

240      Menaxhim Ndërtimi (2 vjeçar)           43

241      Menaxhim Transporti (2 vjeçar)        43

242      Asistencë Ligjore (2 vjeçar)    43

243      Asistencë Administrative (2 vjeçar)    40

244      Teknologji Automobilash (2 vjeçar)    42

245      Teknikë e Rrjeteve Kompjuterike (2 vjeçar)   43

246      Informatikë Praktike (2 vjeçar)          40

Fakulteti i Edukimit

247      Gjuhë Angleze 70

248      Mësuesi për Arsim Fillor        70

249      Mësuesi për Arsim

Parashkollor    55

250      Gjuhë Letërsi -Anglisht           80

251      Gjermanisht – Anglisht           50

Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit

252      Shkenca Kompjuterike            100

253      Sistemet e Informacionit        100

254      Teknologji Informacioni          100

255      Matematikë-Informatikë        100

256      Informatikë-Anglisht   65

257      Multimedia dhe Televizion Dixhital   40

Fakulteti i Studimeve të Integruara me Praktikën

258      Menaxhim i Bankave (Program në gjuhë angleze)    28

259      Menaxhim i Hoteleri Turizëm (Program në gjuhë angleze)  28

260      Menaxhim i Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (Program në gjuhë angleze)   25

Fakulteti i Edukimit

261      Ekspert në Proceset e

Formimit         60

262      Psikologji Sociologji    55

Universiteti i Arteve

263      Regji Filmi dhe Televizioni.     18

264      Aktrim 21

265      Regji    19

266      Skenografi – Kostumografi     21

267      Koreografi       21

Fakulteti i Arteve të Bukura

268      Pikturë 21

269      Skulpturë         22

270      Muzikologji

271      Kompozim

272      Dirizhim

273      Piano

274      Violinë

Fakulteti i Muzikës

275      Violonçel

276      Violë

277      Kitarë

278      Kontrabas

279      Flaut

280      Oboe

281      Klarinetë

282      Fagot

283      Korno

284      Trombë

285      Trombon

286      Bastubë

287      Kanto

288      Pedagogji Muzikore

289      Fizarmonikë Klasike

Universiteti i Sporteve të Tiranës

290      Shkencat e Lëvizjes     150

291      Fushat e Veprimtarisë

Fizike,të Shëndetit dhe të Rekreacionit          150

Akademia e Sigurisë

292      Rendin dhe Sigurinë Publike   150